Devotie tot het H. Hoofd van Jezus voor de Kleine Zielen – PDF

Artikelen Legioen Kleine Zielen

Artikelen op website Legioen Kleine Zielen Nederland

Mgr J.P. Delville: Brief aan de kleine zielen
Pater Marcel: Wij gaan binnen in het heilig Jaar van de Barmhartigheid
Mgr. E. de Jong: De Barmhartige liefde kwam opeens mijn leven binnen
* Mgr. E. de Jong: Jaar van Barmhartigheid
* Mgr. E. de Jong: Wie herinnert zich Marguerite niet?
J. de Coster: Het kruis: openbaring van Gods Liefde
J. de Coster: Inhoud van de Boodschap – deel 2
Pastoor M. Magnus: Het Eucharistisch Offer: centrum van heel ons gebedsleven
* Pastoor M. Magnus: Eucharistie als omvorming
Pater Hardon SJ: De Werkelijke Tegenwoordigheid van Jezus Christus in de H. Eucharistie
* Prof. Mag Dr. J.P.M. van der Ploeg O.P.: De H. Eucharistie
* Z.E.H. Luc Vanstraelen: H. Maagd Maria: ‘Ster van Hoop en Vertrouwen’

Pastoor A. Ory
Als gij niet opnieuw wordt als kleine kinderen
Wolven… binnen de omheining
De Boodschap lezen is bidden
Tekenen van Hoop 
De teloorgang van het geloof
De priester in het gedrang
De deugd van zuiverheid
De sleutel van het Rijk der Hemelen

Proost van Nederland Pastoor Burger
* Nationale Proost van Nederland: Pastoor Burger
‘Het zit in het bloed’ – bij Maria zit het níet in het bloed 
* Kindlief, ontvang de zalving van Mijn Geest
* Vaste Hoop, vrucht van geloof
* Ik geloofde in Gods liefde
* Zie, de dienstmaagd des Heren
* De kleine ziel en de Heilige Communie
* De Goddelijke Barmhartigheid
* Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt
* De Heilige Familie met de engelen. Rembrandt van Rijn, 1645
“Zalig de armen…” (Lc. 6,20)
* Pater Pio: Wees goed – wees ootmoedig – wees eenvoudig – wees zuiver

Marguerite
* Rouwbrief Marguerite z.g.
* Toespraak van Marguerite te Chèvremont

R. Jaouen 

* De Barmhartige Liefde zal zegevieren met medewerking van kleine liefde-kinderen
Wie is verantwoordelijk voor het goed of het kwaad?
* Uitspraken van Jezus over de kapel van de Barmhartige Liefde te Chèvremont
Boodschap: Priesters zorgt voor de zielen!

Sprokkels uit de Boodschap: 12 augustus 1965
Sprokkels uit de Boodschap: 24 april 1969
Sprokkels uit de Boodschap: 2 mei 1971
Sprokkels uit de Boodschap: 17 maart 1977  en  8 april 1977
Sprokkels uit de Boodschap: 29 maart 1979

Prof. Mag. Dr. J.P.M. van der Ploeg O.P.: De H. Eucharistie

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

De Sacramenten der Kerk ~ De Eucharistie
door: Prof. Mag. Dr. J.P.M. van der Ploeg O.P., 14 september 1993

vdploegHet doopsel is het noodzakelijkste Sacrament voor de mens, maar de heilige Eucharistie is van alle het belangrijkste, omdat het Christus zelf bevat onder de gedaanten van brood en wijn: zijn ziel, lichaam en bloed, onafscheidelijk verenigd met zijn Godheid. Wanneer de gewijde priester de woorden van de consecratie uitspreekt, komt Christus zelf op het altaar en blijft Hij er, zolang de gedaanten van brood en wijn blijven bestaan. Dit is een groot wonder, dat wij niet kunnen begrijpen, maar in geloof aanvaarden.

Het grote sacrament wordt met allerlei namen aangeduid, waarvan de belangrijkste: de Eucharistie, een Grieks woord is, waarvan de oorspronkelijke betekenis “dankzegging” is. Wij danken God door Hem te prijzen om zijn grootheid en om de weldaden die Hij ons bewijst. Daarom is de viering der Eucharistie, in…

View original post 5.599 woorden meer

Met liefde naar de H. Eucharistieviering komen

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

De meesten van ons gaan sinds hun kindertijd elke zondag of toch bijna elke zondag naar de H. Mis. Voor veel gelovigen is het jammer genoeg een soort van routine geworden, waaruit, bij manier van spreken, het hart verdwenen is. Er is nog weinig besef over van wat er allemaal gebeurt en waar het om draait. Hierdoor komt het waarschijnlijk dat mensen afhaken, ‘het is maar een saaie boel’, ‘er worden woorden gesproken die weinig of niets meer zeggen’. In de een brief over de Eucharistie, sacrament van de liefde, staat geschreven: “De heilige Eucharistie is het geschenk van de zelfgave van Jezus Christus, waardoor Hij ons Gods oneindige liefde voor iedere mens openbaart.” Dit gebeurt elke H. Mis, elke Eucharistie, opnieuw. Het is aan ons om voor die liefde te leren openstaan en ze te leren kennen. Daarvoor hebben we tijd nodig. Is het misschien daarom dat de Heer…

View original post 758 woorden meer

Over de priester, uit: Waarheid en Liefde – L. Pirenne pr

Aangezien het boek ‘WAARHEID EN LIEFDE’ de waardering wegdraagt van bisschoppen van de lage landen en volgens hun mening niet zonder de inspraak van de H. Geest is geschreven, vertrouw ik de lezing ervan aan de gelovigen toe met de vaste overtuiging dat een open verstand en een warm hart er zijn gading en zijn weldoend inzicht en kracht in zullen vinden. – L. Pirenne pr.

WOORDEN VAN DE PASTOOR VAN ARS OVER DE PRIESTERS.

(Uit het boek ‘WAARHEID EN LIEFDE’, De Pijlers van het geloof; blad 256) Christus bedient zich van de priesters om Zijn genadegave aan het volk Gods mee te delen. De priester vervangt de persoon van Christus in het toedienen van de sacramenten.

Met recht en reden, wordt hij dan ook “een alter Christus”, een andere Christus genoemd.

Niemand beter dan de pastoor van Ars kan ons de uitzonderlijke waarde van het priesterschap schetsen. Wanneer de priester de zonden vergeeft, zegt hij niet: “God vergeeft u, maar ik vergeef u”. In de consecratie zegt hij niet: “Dit is het lichaam van Christus”, maar hij zegt: “Dit is mijn lichaam”.

De H. Bernardus leert ons dat alles ons toekomt door Maria. Mogen we niet evengoed zeggen dat alles ons toevloeit door de priester. Ja! Alle uitstekende genaden, alle hemelse gaven.

Als wij het sacrament van het priesterschap niet hadden, zouden wij God niet bezitten.

Wie doet ons herboren worden tot het eeuwig leven? De priester. Wie versterkt onze ziel op de pelgrimstocht van het leven? De priester. Wie richt ons op als wij in zonde vallen? De priester. Wie bereidt ons voor om te verschijnen voor de rechterstoel? De priester. Ge kunt geen weldaad van Christus herinneren zonder bij deze herinnering de figuur van de priester te zien. Gaat te biechten bij Maria of bij een engel. Zullen zij u van uw zonden ontslaan? Neen. De heilige Maagd kan haar Goddelijke Zoon niet doen neerdalen in de H. Hostie. Tweehonderd engelen zijn niet in staat één zonde te vergeven.

Een priester, hoe min hij ook is, kan dat: hij kan u zeggen: Gaat in vrede, ik vergeef u. Oh!

Wat is de priester iets verhevens! De priester zal zichzelf pas maar begrijpen in de hemel.

Indien men hem begreep hier op aarde, zou men niet van angst maar van vreugde sterven.

Al de weldaden van God zouden tot niets dienen, als wij de priester niet hadden.

Waar zou een huis gevuld met goud, toe dienen, als er niemand was om de deur te openen?

De priester heeft de sleutel van de hemelse schatkist: hij is het die het slot opent, hij is de econoom van de goede God, hij is de beheerder van al Zijn goederen. Zonder de priester zouden de dood en het lijden van Christus tot niets dienen. Worden wij niet deelachtig aan de weldaden van de verlossing door de priester, die het bloed van Christus naar ons doet toestromen? De priester is geen priester voor zichzelf.

Hij geeft zichzelf niet de absolutie, hij dient zichzelf de sacramenten niet toe.

Hij is niet er voor zichzelf, hij is er voor u. Na God, is de priester alles.

Laat een parochie twintig jaar zonder priester, en men zal er de beesten aanbidden.

Indien de missionaris en ik de parochie zouden verlaten, dan zoudt ge zeggen: “Wat nog doen in deze kerk?

Er is geen eucharistisch offer meer; O.L. Heer is er niet meer, dan kunnen we evengoed thuis bidden.

Wanneer men de godsdienst uit de harten wil bannen, dan begint men met de priesters te vervolgen.

Want waar er geen priester is, daar is er geen offer en waar er geen offer is, daar is er geen godsdienst.

Ziet de macht van een priester! De tong van de priester maakt van een stukje brood, God zelf. Dat is meer dan een wereld scheppen. Iemand zegde mij: “Heilige Philomena gehoorzaamt aan de pastoor van Ars.

Zeker zij kan hem wel gehoorzamen omdat God hem (Idem; blad 258) gehoorzaamt.

Indien ik een engel en een priester zou ontmoeten, dan zou ik de priester groeten vóór de engel.

Deze is de vriend van God, maar de priester neemt Zijn plaats in.

Het priesterschap is de liefde van het Goddelijk Hart van Jezus.

Wanneer ge de priester ziet, denk dan aan onze Heer Jezus Christus.

Het zou nochtans eenzijdig en onvolledig zijn, de priester louter te bezien als de uitdeler van de sacramenten. Zijn voornaamste plicht is de sacramenten toe te dienen maar zijn eerste plicht is, Gods woord te verkondigen zoals Jezus het heeft gedaan.