H. Eucharistie

eucharistie

Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, 
brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:  “Neemt, eet; dit is mijn Lichaam”
Mc. 26:26

Betekenis van het sacrament

De Eucharistie is het sacrament waarin Christus zijn lichaam en zijn bloed, dus zichzelf, geheel aan de gelovige schenkt en dit d.m.v. de Kerk geeft. Onder de gedaanten van brood en wijn komt Hij werkelijk aanwezig. Allen die Hem ontvangen, ontvangen werkelijk de verrezen Christus en worden in Hem één lichaam. De Eucharistie is dan ook de bron en het hoogtepunt van het Kerkelijk leven.

In de Eucharistieviering wordt Christus verkondigd door de woorden uit de Bijbel en komt Hij aanwezig door het Eucharistisch gebed, uitgesproken door een priester. Namens Christus spreekt de priester de woorden: ‘Dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt. Dit is de beker van mijn Bloed dat voor u vergoten wordt’ uit. Daarmee ‘consacreert’ (heiligt) hij brood en wijn.

Jezus heeft de Eucharistie ingesteld tijdens het laatste avondmaal dat Hij hield met zijn leerlingen. Daarna ging Hij zijn lijden en sterven tegemoet en van de getuigen weten we dat Hij verrees op de derde dag. Door zichzelf als voedsel te geven (‘Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed’) zegt Hij ons toe dat we delen in zijn sterven en verrijzenis.

Het geconsacreerde Brood (de Hosties), worden uitgedeeld aan de gelovigen die ter communie gaan. Wat over is, wordt met respect bewaard in het tabernakel.

Het Vormsel


vormsel”Ontvang het zegel van de heilige Geest, 
 de gave Gods”
uit de vormselliturgie

Betekenis van het sacrament

Terwijl het sacrament van het doopsel de dopeling verenigt met de dood en verrijzenis (het Pasen) van Christus, wordt de kandidaat voor het sacrament van het vormsel versterkt met de gave van Pinksteren, de heilige Geest. Het vormsel voltooit dus het doopsel en schenkt de gave van de heilige Geest.

Net zoals de leerlingen met Pinksteren worden uitgezonden om de Blijde Boodschap te verkondigen, wordt de vormeling nu een ‘gezondene’. Met het vormsel krijgt hij of zij de kracht om in de wereld met woord en daad te getuigen van Gods liefde.

Bij het vormsel legt de bisschop of één van de vicarissen van de bisschop (of in uitzonderlijke gevallen een gedelegeerd priester) de vormeling de hand op en zalft hij diens voorhoofd met olie (chrisma). De bedienaar spreekt daarbij de woorden: “Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods”. De olie is eerder dat jaar, in de week vóór Pasen, door de bisschop gewijd.


Het Doopsel


doop‘Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen 
 en doopt hen in de naam van de  Vader en de Zoon en de heilige Geest..’
Mt. 28:19

Betekenis van het sacrament

Voor alle christenen is het doopsel het eerste sacrament. Door het sacrament van het doopsel wordt men opgenomen in de gemeenschap rond Jezus Christus. Het sacrament vindt haar wortels in de woorden van de Schrift en in de ononderbroken traditie van de kerk.

Door de doop wordt de dopeling deelgenoot aan het Paasmysterie van Jezus. Eeuwig leven wordt hem of haar aangezegd. Door de doop komt de mens in een bijzondere verhouding te staan tot God de Vader en wordt de dopeling ook daadwerkelijk ‘kind van God’.


Drie Biechtspiegels

Wilt u de teksten lezen op de afbeeldingen? Dan kunt u die vergroten door er op te klikken!
Eén keer klikken voor een groot formaat
Twéé keer klikken voor een heel groot formaat
Biechtspiegel_voor_kinderen[1]

Voor vergrotingen svp op de afbeelding klikken!
Biechtspiegel_voor_jongeren[1]

Voor vergrotingen svp op de afbeelding klikken!
Biechtspiegel_voor_volwassenen[1]

Gebed om roepingen

Heer Jezus,

Heer van de oogst en Herder van de kudde,
stort Uw Geest in onze harten
opdat wij de wil van de Vader volbrengen.
Geef kracht aan de gezinnen
opdat ze getuigen van de schoonheid van de ware liefde
en van het geschenk van het leven.
Vuur alle gelovigen aan
die in het hart van de samenleving
de goede geur van het Evangelie verspreiden
en die hun verantwoordelijkheid in de Kerk opnemen.
Kies jonge vrouwen
die als medewerksters van het apostolaat
zich helemaal willen geven
om uw liefde zichtbaar te maken in deze wereld.
Trouwe Bruidegom van de Kerk,
sterk hen die als godgewijden
een verbond met U sluiten voor altijd.
Roep jonge mannen en vrouwen
om zich, met de hulp van Uw genade,
geheel en al aan U toe te wijden.
Zegen de gemeenschappen en de nieuwe bewegingen
die jongeren opnemen in een radicale keuze voor U.
Goede Herder van allen,
sta de bisschoppen, priesters en diakens bij in hun trouw;
bemoedig onze seminaristen;
open het hart van vele jongeren
voor de schoonheid van het priesterleven.
Maria, Moeder van Jezus, Bruid van de heilige Geest,
zie de spirituele nood die onze samenleving bedreigt:
de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.
Dankbaar voor al het mooie dat in vele jonge harten werd
gezaaid,
vragen wij op Uw voorspraak aan de Vader
om nieuwe arbeiders voor de overvloedige oogst.

André-Jozef Leonard

Bron:

Lauda Sion

Uitleg over website ‘de 7 sacramenten’

De webpagina “De 7 Sacramenten” wil de zeven sacramenten van de rooms-katholieke Kerk op een eenvoudige wijze bij het publiek bekend maken middels woorden en zinnen.

De beheerders van deze website willen de zeven sacramenten tevens vastleggen in fotomateriaal, opdat de kijker op een non-verbale wijze innerlijk geraakt kan worden door Gods Geest bij het ‘zien’ van de zeven sacramenten…

Moge de H. Geest u inspireren!

cropped-pic_2693.jpg

Fotografie: A. Marien
Tekst: Pastoor Geudens